top of page

obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je https://lumpka.cz/ :

Zuzana Havlíčková se sídlem Bubenská 441/5, Praha 7,17000, IČ 87545471, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

 1. úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (Zuzana Havlíčková) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lumpka.cz. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky www.lumpka.cz a další související právní vztahy.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmíne.
  2. uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Každý kupující se může registrovat na stránce eshopu www.lumpka.cz a získat tak přístup do svého uživatelského účtu, ze kterého může kupující objednávat zboží. Údaje, které kupující uvede ve svém uživatelském účtu, budou při objednání zboží prodávajícím považovány za zcela správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen tyto údaje chránit tak, aby nemohly být neoprávněně použity cizí osobou. V případě nevyužívání svého uživatelského účtu ze strany kupujícího déle než 3 roky má prodávající nárok na jeho smazání. Totéž platí i v případě porušení povinností plynoucích z kupní smlouvy ze strany kupujícího včetně obchodních podmínek. Kupující zároveň bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nonstop, hlavně při nutné údržbě, úpravě, či aktualizaci eshopu.
  3. uzavření kupní smlouvy

 •  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků s výjimkou poštovného a balného. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Sortiment internetového obchodu www.lumpka.cz tvoří ručně šité textilní výrobky. Skutečná barevnost látek se může lišit vzhledem k nastavení Vašeho monitoru.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  4. 
  platební podmínky

 •  V případě bezhotovostní platby uhradí kupující prodávajícímu cenu za zboží, poštovné a balné na účet č. 2287412123/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro jasnou identifikaci platby je kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po objednání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kde kupující najde i variabilní symbol.
  5. 
  doručení zboží

 • Prodávající odesílá zboží, kupujícímu kompletní nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 • Prodávající odesílá zboží, které není skladem, kupujícímu kompletní nejpozději do 20 pracovních dnů od připsání platby na účet, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 • Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
  6. 
  odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

 • Kupující může odstoupit od  kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu zuzka.havlickova@seznam.cz ve lhůtě 14 dnů. Kupující není povinen udávat důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 • Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží bez nákladů na jeho dodání do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 • U zboží na zakáku je smlouva platná ode dne připsání platby na účet. Kupující může od realizece tohoto nákupu odstoupit do 5 pracovních dnů.
  7. 
  záruka a odpovědnost z vadného plnění, reklamace

 • Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Pokud má převzaté zboží nedostatky a neodpovídá parametrům z kupní smlouvy, může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo dodání nového zboží bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Práva a povinnosti smluvních stran seřídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.).

 • Prodávající nese zodpovědnost za to, že prodávaná věc je bez vad, má avizovanou jakost, kvalitu, materiálové složení uvedené v popisu od prodávajícího nebo na základě zveřejněné propagace. Prodávající zároveň odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc se hodí k účelu, který prodávající popisuje.

 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Během 6-ti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení doporučené údržby, která je součástí každého výrobku.
  8. použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy,budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

bottom of page